Facebook

logo 2018

napis18

Licznik odwiedzin

29123723
Dziś
W tym tygodniu
W tym miesiącu
Ogółem
4554
188382
4554
29123723

Twój IP: 18.232.179.37
załącznik
do uchwały nr X/79/03
Rady miejskiej z dnia 7 listopada 2003 r.

 

Statut
Biblioteki Publicznej w Brześciu Kujawskim
Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1.

Biblioteka Publiczna w Brześciu Kujawskim, zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 25 października o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 Nr 13, poz. 123 z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1531 z późn. zm.);
 4. uchwały nr X/79/03 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie utworzenia Biblioteki Publicznej w Brześciu Kujawskim i nadania jej statutu;
 5. niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Biblioteka jest samodzielną, samobilansującą, gminną jednostką organizacyjną działającą w formie instytucji kultury, wchodzącą w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
 2. Biblioteka działa na obszarze administracyjnym Gminy Brześć Kujawski a jej siedzibą jest miasto Brześć Kujawski.
 3. Biblioteka realizuje zadania bezpośrednio w swojej siedzibie oraz za pośrednictwem filii.

§ 3.

Biblioteka posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

§ 4.

Biblioteka używa pieczęci podłużnych z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

 

Rozdział II
Cele i zadania Biblioteki

§ 5.

Działalność Biblioteki służy zaspokajaniu społecznych potrzeb czytelniczych, a także potrzeb edukacyjnych, bibliograficznych, kulturalnych, informacyjnych i poznawczych. W tym celu wykorzystuje się księgozbiór (książki i czasopisma), dokumenty elektroniczne oraz zasoby sieci Internet.

§ 6.

 1. Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

  a) Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dokumentujących przeszłość Ziemi Brzeskiej i regionu,
  b) Udostępnianie zbiorów własnych i wypożyczeń międzybibliotecznych, uwzględniając też potrzeby osób niepełnosprawnych,
  c) Popularyzowanie książki i czytelnictwa oraz upowszechnianie kultury i dorobku kulturalnego regionu,
  d) Współdziałanie z placówkami kultury i oświaty, organizacjami społecznymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi w celu wykonywania zadań statutowych, współorganizowania imprez i akcji społeczno-kulturalnych albo pozyskiwania środków pozabudżetowych na potrzeby biblioteki i szeroko rozumianej kultury,
  e) Udzielanie fachowej pomocy bibliotekom szkolnym i bibliofilom,
  f) Tworzenie i udostępnianie czytelnikom zaplecza technicznego i elektronicznego dla potrzeb poszukiwania, przeglądania, gromadzenia i kopiowania informacji, w tym katalogowych, bibliograficznych, faktograficznych oraz komputerowych baz danych,
  g) Prowadzenie systemu informacji o warunkach i zasadach funkcjonowania w Unii Europejskiej.

 2. Biblioteka może podejmować inne działania inspirowane potrzebami kulturalnymi i społecznymi lokalnego środowiska.

 

Rozdział III
Organizacja Biblioteki

§ 7.

 1. Biblioteką kieruje Dyrektor, powoływany i odwoływany przez Burmistrza Brześcia Kujawskiego.
 2. Dyrektor zarządza Biblioteką i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:
  - odpowiada przed Organizatorem za sprawne i prawidłowe funkcjonowanie Biblioteki,
  - jest pracodawcą dla pracowników Biblioteki,
  - prowadzi gospodarkę finansową i zarządza majątkiem Biblioteki,
  - zatwierdza roczny plan działania i roczny plan finansowy Biblioteki.

§ 8.

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki upoważniony jest Dyrektor albo jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

§ 9.

 1. Biblioteka zatrudnia pracowników służby bibliotecznej oraz innych pracowników.
 2. Wymagania kwalifikacyjne do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz tryb stwierdzania tych kwalifikacji regulują odrębne przepisy.

§ 10.

 1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię, czytelnię, Oddział dla dzieci oraz Filie w Brzeziu, w Wieńcu i w Kąkowej Woli.
 2. Biblioteka może tworzyć inne komórki organizacyjne służące zaspakajaniu potrzeb społeczno-kulturalnych i oświatowych mieszkańców.

§ 11.

 1. W sprawach wynikających z działania Biblioteki Dyrektor wydaje regulaminy i zarządzenia.
 2. O organizacji wewnętrznej Biblioteki stanowi regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Burmistrza Brześcia Kujawskiego.

§ 12.

Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki. Regulamin Kół Przyjaciół Biblioteki nadaje Dyrektor.

§ 13.

 1. Nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Książnica Kopernikańska w Toruniu.
 2. Organizator sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Biblioteki w formach stosowanych do instytucji kultury.

 

Rozdział IV
Zasady gospodarki finansowej
 
§ 14.
 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową w sposób określony Rozdziałem 3 przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, stosując uproszczone zasady dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.
 2. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
 3. Zamiar zbycia środków trwałych wymaga uprzedniej opinii Burmistrza Brześcia Kujawskiego.

§ 15.

 1. Biblioteka jest finansowana dotacją budżetu Gminy Brześć Kujawski, a także z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i innych, przewidzianych prawem źródeł.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan jej działalności zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej budżetem Gminy.

§ 16.

W dziedzinie gospodarki finansowej Dyrektor jest obowiązany w szczególności:

 1. Przyjąć przepisy wewnętrzne normujące zasady rachunkowości i zasady gospodarowania Funduszem Biblioteki.
 2. Sporządzać sprawozdania finansowe Biblioteki i przedkładać je Organizatorowi.

§ 17.

 1. Usługi Biblioteki dotyczące jej zadań określonych ustawą są ogólnie dostępne i bezpłatne.
 2. Biblioteka może pobierać opłaty:
  a) Za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne – po kosztach wykonania usług,
  b) Za wypożyczenie materiałów audiowizualnych – po kosztach wykonania usługi,
  c) W formie kaucji, za wypożyczone materiały biblioteczne,
  d) Za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych.
 3. Usługi wykraczające poza zadania określone ustawą Biblioteka świadczy za odpłatnością.
 4. Rodzaj, wysokość i zasady wnoszenia opłat określa regulamin korzystania z Biblioteki, ustalany przez Dyrektora.

§ 18.

 1. Przeznaczając dochody na realizację zadań statutowych Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych odrębnymi przepisami.
 2. Prowadzenie działalności gospodarczej nie może kolidować z realizacją zadań statutowych Biblioteki. Rozpoczęcie prowadzania działalności gospodarczej jest równoznaczne z zaniechaniem stosowania uproszczeń, o których mowa w § 14 ust 1 statutu.

 

Rozdział V
Postanowienia końcowe
 
§ 19.

W sprawach nie ujętych statutem mają zastosowanie przepisy regulujące funkcjonowanie bibliotek lub instytucji kultury.

§ 20.

Zmiany statutu Biblioteki mogą być dokonywane wyłącznie w trybie właściwym dla jego nadania.

Wydarzenia

Październik 2023
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Polecamy

Logo MKiDN RP


logo ksiaznica2


logo bn2


logo nprcz


logo ncz


logo cala polska


logo po ryby